ВИРТУАЛНА КАТЕДРА ПО КОМПЮТИНГ
"ДЖОН АТАНАСОВ"

ЦЕЛ:

Чрез интензивно използване възможностите на съвременните информационни и комуникационни технологии и принципите на електронното обучение да се обедини потенциалът на всички катедри по компютърни системи и информационни технологии и на БАН, за да се повиши чувствително качеството на подготовката на бакалаври и магистри по съответните специалности, като с това се направи и първата стъпка към създаването на виртуални университети, респ. на виртуално образователно пространство в България.


ЗАДАЧИ:

 1. Създаване на WEB сайт на проекта.
 2. Създаване на мрежа от компютърни зали за електронно обучение.
 3. Създаване на единна комуникационна среда.
 4. Запознаване с опита на университетите в Западна Европа и САЩ.
 5. Провеждане на стартов семинар.
 6. Издаване на сборник с докладите.
 7. Разработване на концептуален модел на виртуалната катедра.
 8. Създаване на модел на WEB базиран курс.
 9. Създаване на модел на WEB базирана лаборатория.
 10. Създаване на виртуален център за разработване на WEB базирани курсове (единна софтуерна платформа за електронно обучение).
 11. Разработване на WEB базирани курсове по основните дисциплини от учебния план на специалностите "Компютърни системи и технологии" и "Информатика".
 12. Създаване на виртуална библиотека.
 13. Разширяване кръга на потребителите на залите за електронно обучение - ученици, общински и областни администрации, неправителствени организации, безработни и др.
 14. Провеждане на заключителен семинар.
 15. Издаване на сборник с докладите.
 16. Оценяване на резултатите.
 17. Участие в националните и европейски програми за електронно обучение.
 18. Съставяне на перспективен план за развитие на виртуалната катедра по компютинг.
 19. Иницииране създаването на Национален виртуален университет.
 20. Периодично информиране на обществеността чрез масмедиите за резултатите от работата по проекта.