ВИРТУАЛЕН  ФАКУЛТЕТ
ПО  ИНФОРМАЦИОННИ  И  КОМУНИКАЦИОННИ  ТЕХНОЛОГИИ

ЦЕЛ:

Обединяване усилията на преподаватели и научни сътрудници по информационни и комуникационни технологии от всички университети и институти за изграждане на виртуалното образователно пространство в България като неразделна част от образователното пространство на Европа и света.


ЗАДАЧИ:

 1. Разширяване кръга на университетите и институтите - партньори по проекта.
 2. Разширяване на мрежата от компютърни зали за електронно обучение.
 3. Свързване на партньорите с бърза Интернет връзка.
 4. Създаване на уеб сайт на проекта.
 5. Усъвършенстване на модела на виртуалната катедра.
 6. Разработване на концептуален модел на виртуален факултет и университет.
 7. Усъвършенстване на използваните софтуерни платформи за електронно обучение с цел постигане на пълна съвместимост между тях в съответствие със световните стандарти за електронно обучение.
 8. Разработване на WEB базирани курсове по всички основни дисциплини от учебния план на специалностите:
  • "Информатика";
  • "Компютърни системи и технологии";
  • "Комуникационна техника и технологии".
 9. Създаване на виртуална библиотека по всяка от горните специалности.
 10. Разработване на виртуални лаборатории по основните дисциплини.
 11. Провеждане на научни семинари, сесии и конференции с акцент върху електронното обучение.
 12. Създаване на Специализиран научен съвет по комуникационна и компютърна техника.
 13. Участие в национални и европейски програми по електронно обучение.
 14. Оценяване на резултатите от работата по проекта.
 15. Съставяне на перспективен план за развитие на виртуалното образователно пространство в България.
 16. Периодично информиране на обществеността чрез масмедиите за резултатите от работата по проекта.